Algemene Voorwaarden

Swiet Djaarie

Algemene voorwaarden Swiet Djaarie (de Algemene Voorwaarden)

 

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

Swiet Djaarie wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten
bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Swiet Djaarie.

 

1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot
alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Swiet Djaarie (’Swiet Djaarie’).
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met Swiet Djaarie een
overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het
begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die
gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of
naar andere algemene voorwaarden. Swiet Djaarie wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u
worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. RESERVERINGEN
2.1 Swiet Djaarie neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door
personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Swiet Djaarie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te
weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Swiet Djaarie uw reservering in behandeling neemt, zendt Swiet Djaarie u een bevestiging tevens factuur
binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele
onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Swiet Djaarie.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld
contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Swiet Djaarie komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Swiet Djaarie de reservering aan u
heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat
naar zijn aard van korte duur is.

 

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Swiet
Djaarie niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Swiet Djaarie om te bepalen of en in hoeverre die
wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Swiet Djaarie uw wijzigingen accepteert, zal Swiet Djaarie
wijzigings-kosten bij u in rekening brengen indien deze wijzigingen 28 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf worden
aangevraagd.
3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de
annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of campingplaats het aantal
accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in
artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.
3.4. Indien Swiet Djaarie door omstandigheden eenwijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met
betrekken tot locatie of het type en/of ligging van de bungalow, kan Swiet Djaarie u een passend alternatief bieden.

 

4. IN-DE-PLAATSSTELLING
4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook
en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is
overeengekomen met Swiet Djaarie.
4.2 Indien u en Swiet Djaarie zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de
huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Swiet Djaarie voor de
betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg
van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

5. PRIJZEN
5.1 U bent aan Swiet Djaarie verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van
de reservering.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de
reservering/factuur door Swiet Djaarie is verzonden
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.4 Swiet Djaarie heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q.
bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Swiet Djaarie geen invloed
op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 

6. EXTRA KOSTEN
6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd.
6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. U/de
huurder bent aan Swiet Djaarie te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan
omzetbelasting verschuldigd.

 

7. BETALINGEN
7.1 Binnen 14 dagen na het maken van een reservering dient u een aanbetaling te doen van 30% van het totaal te betalen bedrag.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Swiet Djaarie uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang
van het verblijf in Swiet Djaarie als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij reserveringen binnen 8 weken maar tot 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag binnen 14
dagen na het maken van de reservering te worden voldaan. Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient
het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet
(volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Swiet Djaarie, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te
voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Swiet Djaarie u het gebruik van de accommodatie en/ of
campingplaats en/ of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven,
maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Swiet Djaarie, dan zal restitutie van het
teveel betaalde achteraf plaatsvinden

7.4 Bij niettijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na
verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien(tijdige) betaling uitblijft, is Swiet Djaarie gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Swiet Djaarie als gevolg hiervan lijdt of zal lijden,
waaronder alle kosten die Swiet Djaarie in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.
Swiet Djaarie heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de
bepalingen van artikel 14 van toepassing
7.5 Swiet Djaarie heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit
welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

 

8. AANKOMST EN VERTREK
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering,
worden betrokken.
8.2 Indien u de overeenkomst met Swiet Djaarie voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en
Swiet Djaarie daarmee akkoord gaat, is Swiet Djaarie steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan
te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de
overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een
gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Swiet Djaarie. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de
door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf
rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 

9. REGLEMENTEN
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Swiet Djaarie voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het
Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.
9.2 Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten
geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Swiet Djaarie besluiten de gasten niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatiemag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Swiet Djaarie voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
9.4 Indien de op het park aanwezige bar aan u horecadiensten verleent of horecaovereenkomst met u sluit, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een
exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.
9.5 Swiet Djaarie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van
de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de
accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen
9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en
opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
9.8 De huurder dient de campingplaats schoon achter te laten (dus: geen vuilnis op de plaats achterlaten maar in vuilniszakken in
de container plaatsen).
9.9 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Swiet Djaarie.
9.10 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, het Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of
het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel,heeft Swiet Djaarie het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker
terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.11 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of
de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie
te verschaffen.

 

10. HUISDIEREN
10.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of
gebruikers door Swiet Djaarie toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient u dit
direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Swiet Djaarie een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u
zal wordenvoldaan. Swiet Djaarie behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te
weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan op enkele parken, in enkele types accommodaties en op enkele
campings.
10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurant en andere
openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden
aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige
gasten.
10.3 Voor honden dient een hondenmand te worden meegenomen en voormeegebrachte honden/katten is bescherming tegen
vlooien verplicht, waarbij zowel druppels, pillen als een vlooienband volstaat.
10.4 Gekooide dieren mogen gratis worden meegenomen, mits dit is opgegeven bij de reservering.
10.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
10.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen/buiten de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens
Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of
tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming
vereist zijn.

 

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van
zaken in en om de gehuurde accommodatie, campingplaats en/of elders in het park, en voor het gebruik van de accommodatie
en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.
11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door
breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder
onmiddellijk gemeld te worden aan Swiet Djaarie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan
aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn
gezelschap.

 

12. INTERNETGEBRUIK
12.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt Swiet Djaarie de huurder/ gebruiker en degene die de
huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.
12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software,
configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of
besturingssysteem.
12.3 Swiet Djaarie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het
netwerk.
12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van
een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te
onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan
Swiet Djaarie in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich
onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van
Swiet Djaarie als aanbieder van accommodatie en/of campingplaatsen.
12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker danwel
degene die de huurder vergezellen, heeft Swiet Djaarie het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan
niet geheel te blokkeren.
12.6 De huurder vrijwaart Swiet Djaarie tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei
wijze op Swiet Djaarie zouden kunnen (trachten te) verhalen, voorzover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de
huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

 

13. BORGSOM
13.1 Swiet Djaarie kan van u bij aanvang van het verblijf indien nodig een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt 30% per
accommodatie en/of camping plaats. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) kan de vereiste
borgsom door Swiet Djaarie worden verhoogd.
13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Swiet Djaarie kan
lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.
13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Swiet Djaarie gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers
de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.
13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Swiet Djaarie bovendien gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie
en/of overige kosten) van Swiet Djaarie op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op
schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

 

14. ANNULERINGSKOSTEN
14.1 Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de reservering 28
dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan.
14.2 Indien een reservering wordt geannuleerd na 14 dagen na het maken van de reservering of betrekking heeft op een verblijf
dat binnen 28 dagen na reservering zou aanvangen, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28
dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later het volledige
totaalbedrag.
14.3 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.
14.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit
beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

 

15. OVERMACHT EN WIJZIGING
15.1 In het geval Swiet Djaarie al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door
overmacht, kan Swiet Djaarie binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te
komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van Swiet Djaarie bestaat indien Swiet Djaarie in de uitvoering van de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Swiet Djaarie, daaronder
mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na
ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Swiet Djaarie het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de
huursom. Swiet Djaarie zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

16. OPZEGGING
Swiet Djaarie heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering
persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen
restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1 Swiet Djaarie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers),
verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze
parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van Swiet Djaarie, tenzij
er sprake is van opzet of grove schuld van Swiet Djaarie of (één van) haar werknemers.
17.2 Swiet Djaarie is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.3 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie
en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Swiet Djaarie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere
gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw
toestemming op het park bevinden.

17.4 U/ de huurder vrijwaart Swiet Djaarie voor alle aanspraken terzake van schade van
derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw
toestemming op het park bevinden.
17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie
worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

18. KLACHTEN
18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Swiet Djaarie kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met
betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van
uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit
het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@swietdjaarie.com o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf,
parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een
bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten
behandelen door een Geschillencommissie dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT
Op de overeenkomst tussen u en Swiet Djaarie is uitsluitend Surinaams recht van toepassing.

 

20. REISDOCUMENTEN
U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Swiet
Djaarie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste
reisdocumenten.

 

21. PRIVACY
21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze
gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en
aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen
zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende
gegevens. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op ons website onder
het onderdeel “privacy”.
21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld
feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het
recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
21.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een
e-mail te sturen aan: info@swietdjaarie.com.

 

22. ALGEMEEN
22.1 Swiet Djaarie zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.
22.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Swiet Djaarie niet.
22.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden.

Scroll Up